Sociaal WerkDe Kear

Wennesto yn de gemeente De Fryske Marren? Dan is Sosiaal Werk De Kear der foar dyn wolwêzen.

Do kinst by ús terjochte mei fragen oer bygelyks sûnens, jild, leefberens, (frijwilligers)wurk & partisipearjen en mantelsoarch. We wurkje gear mei ynwenners om it libjen yn de buerten en doarpen te fersterkjen, meielkoar en foar elkoar.

Sociaal Werk De Kear 
Haadlokaasje

Midstraat 66

8501 AS Joure
(0513) 334 270
info@sociaalwerkdekear.nl

Nijs

28-08-2019

Start nieuwe welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kear

Vanaf maandag 2 september 2019 zet Sociaal Werk De Kear zich lokaal en dichtbij in voor het welzijn van inwoners van de gemeente De Fryske Marren. We werken samen met inwoners om het samenleven in de buurten en dorpen te versterken, met elkaar en voor elkaar. Sociaal Werk De Kear is een nieuwe welzijnsorganisatie die deel uitmaakt van de Tintengroep.

Lês mear