Wichtige meidieling oangeande de aktiviteiten fan Sociaal Werk De Kear

Fanwegen de rjochtlinen fan it RIVM sjogge wy it as needsaak om de Regelhulp- en VIP!-aktiviteiten allinnich op ôfspraak syn beslach krije te litten.

  • Fragen oan VIP kinst maile nei vip@sociaalwerkdekear.nl
  • Fragen oan Regelhulp kinst maile oan regelhulp@sociaalwerkdekear.nl

Troch de webside en ús social mediakanalen hâlde we dy op ‘e hichte fan de ûntwikkelingen oangeande aktiviteiten en ynrinsprekoeren.

Sociaal Werk De Kear

Wennesto yn de gemeente De Fryske Marren? Dan is Sociaal Werk De Kear der foar dyn wolwêsen.Do kinst by ús terjochte mei fragen oer bygelyks leefbere buerten en doarpen, meidwaan en frijwilligerswurk, sûne libbensstyl en mantelsoarch.

Sociaal Werk De Kear 
Haadlokaasje

Midstraat 66

8501 AS Joure
(0513) 334 270
info@sociaalwerkdekear.nl

Nijs

07-04-2021

Telefonische groepsgesprekken

Sociaal Werk De Kear organiseert in samenwerking met UP! de komende weken telefonische groepsgesprekken voor ouderen en mantelzorgers. Houd contact! Soms is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom stelt Sociaal Werk De Kear ouderen in staat om leeftijdsgenoten te ontmoeten en even de zinnen te verzetten, met een telefonisch groepsgesprek over wezenlijke onderwerpen. 

Lês mear