Sociaal WerkDe Kear

Wennesto yn de gemeente De Fryske Marren? Dan is Sosiaal Werk De Kear der foar dyn wolwêzen.

Do kinst by ús terjochte mei fragen oer bygelyks sûnens, jild, leefberens, (frijwilligers)wurk & partisipearjen en mantelsoarch. We wurkje gear mei ynwenners om it libjen yn de buerten en doarpen te fersterkjen, meielkoar en foar elkoar.

Sociaal Werk De Kear 
Haadlokaasje

Midstraat 66

8501 AS Joure
(0513) 334 270
info@sociaalwerkdekear.nl

Nijs

07-07-2020

Zomertour

Sociaal Werk De Kear organiseert tijdens de zomervakantie 16 sport- en spelactiviteiten in de wijk voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Lês mear