It belang fan in sûne libbensstyl

Sport, bewege en sûn iten is wichtich. Net allinne omdat it goed is foar de sûnens. Troch sport en bewegen fergruttest dyn selsbetrouwen, fitaliteit en do learst om better foar dysels op te kommen. Meielkoar bewege fergruttet faak ek dyn sosjale netwurk.

Us begelieding

Sport en bewege is in middel om yn beweging te kommen. Sitsto net lekker yn dyn fel? Hasto allegear ideeën om te dwaan, mar komt it der net fan? Wolsto sûner libje, mar fynst it dreech om dermei te begjinnen of om it fol te hâlden? De buertsportcoaches fan Sociaal Werk De Kear stimulearje ynwenners fan de gemeente De Fryske Marren om yn beweging te kommen en te bliuwen. We biede hjirby passende stipe.Dêrneist ynformearje de buertsportcoaches oer hokker sportmooglikheden De Fryske Marren biedt en jouwe we advys oer hokker sport of sportferiening by dy past, iten en in sûn gewicht. Ek stypje we sportferieningen. We jouwe ûnder oare advys oer it organisearjen fan in ‘sûne’ kantine en it winnen fan leden of frijwilligers.

Mear witte?

Wolsto mear witte oer wat we foar dy dwaan kinne? Nim dan kontakt mei ús op. De begelieding dy’t wy dy biede is fergees

Kontakt

Projekten

 Aginda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht

Stel in fraach

Wolsto mear ynformaasje? Lit dan hjirûnder dyn gegevens efter. Wy nimme sa gau mooglik kontakt mei dy op!