Trainingen foar jongerein om better foar harren sels op te kommen

Wolsto mear selsbetrouwen of wolst leare om foar dysels op te kommen? Mei in training om it selsbewustwêzen te fergrutsjen, learst om stevich yn dyn skuon te stean. Sociaal Werk De Kear organisearret ferskate ‘weerbaarheidstrainingen’ it jier foar bern en jongerein. We jouwe dizze trainingen op skoallen.

Wat lear ik?

Yn de training oefenje we yn spulfoarmen ûnder oare mei:

  • foar dysels opkomme troch op tiid en op in rêstige, stevige manier merke te litten datsto wat net wolst;
  • fernimme dat as in oar wat net (mear) aardich fynt watsto dochst of seist en dan stopje;
  • rêstich bliuwe asto lilk bist;
  • sizze watsto fielst en tinkst;
  • wat foar in groep doarre te sizzen of te dwaan.

Kosten

It dielnimmen oan de training om better foar dysels op te kommen is fergees.

Mear ynformaasje

Wolst mear ynformaasje oer de ‘weerbaarheidstraining’? Stjoer dan in mailtsje nei info@sociaalwerkdekear.nl of bel naar (0513-334270).

Kontakt

  Aginda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht

Stel in fraach

Wolsto mear ynformaasje? Lit dan hjirûnder dyn gegevens efter. Wy nimme sa gau mooglik kontakt mei dy op!