Meidwaan yn de maatskippij

Elkenien docht nei eigen kinnen mei yn de mienskip. Hjirbij giet it net allinne om it hawwen fan (frijwilligers)wurk, mar ek it hawwen fan sosjale kontakten en it opdwaan fan feardigens om diel te nimmen oan de maatskippij. Sociaal Werk De Kear kin dy hjirby stypje.

Kontakt

Stel in fraach

Wolsto mear ynformaasje? Lit dan hjirûnder dyn gegevens efter. Wy nimme sa gau mooglik kontakt mei dy op!