Meidwaan yn de maatskippij

Elkenien docht nei eigen kinnen mei yn de mienskip. Hjirbij giet it net allinne om it hawwen fan wurk, mar ek it hawwen fan sosjale kontakten en it opdwaan fan feardigens om diel te nimmen oan de maatskippij. In soad minsken kinne dit prima sels. Mar dit sprekt net fansels foar elkenien. Sociaal Werk De Kear kin dy stypje op it mêd fan ûnder oare wurk en partisipearjen, jild en by it muoite hawwen mei lêzen, skriuwen en rekkenjen. Wolsto wat betsjutte foar in oar? Us meiwurkers tinke graach mei oer passend frijwilligerswurk.

Kontakt

Stel in fraach

Wolsto mear ynformaasje? Lit dan hjirûnder dyn gegevens efter. Wy nimme sa gau mooglik kontakt mei dy op!