Dy goed fiele

In goede balâns tusken dyn mentale en lichaamlike sûnens is in betingst om dy goed te fielen. Yngripende foarfallen sa as it ferlies fan immen dy’t dy nei stiet, sykte of in ûngemak wêrtroch’tst fan it iene op it oare momint folle minder kinst as earder, kinne dy behoarlik út balâns bringe. Ek stress en iensumens soargje der foar datsto dy net goed fielst.

Os begelieding

Op in fraach kinne ús trainde frijwilligers en/of meiwurkers in passende training of workshop jaan oer iensumens en sinjouwing oan in groep ynwenners, ferieningen of organisaasjes. Ynteresse? Nim dan kontakt mei ús op om de mooglikheden te besprekken.

Kontakt

Stel in fraach

Wolsto mear ynformaasje? Lit dan hjirûnder dyn gegevens efter. Wy nimme sa gau mooglik kontakt mei dy op!