Regelhelp

De frijwilligers fan Regelhelp sette harren ek yn om dy fierder te helpen mei sosjaal juridyske fragen.
Bygelyks:

  • Hasto in brief krigen dy’tst net goed snapst?
  • Hasto fragen oer it ynfoljen fan in formulier?
  • Wolsto fan in regeling gebrûk meitsje, mar witst net goed wêr’tst rjocht op hast?

Dêrneist biede we stipe by it oarderjen fan dyn administraasje.

Foar fragen oan de frijwilligers fan Regelhelp kinst kontakt opnimme troch te e-mailen nei regelhulp@sociaalwerkdekear.nl. 

Kontakt

  Aginda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht

Stel in fraach

Wolsto mear ynformaasje? Lit dan hjirûnder dyn gegevens efter. Wy nimme sa gau mooglik kontakt mei dy op!