ANBI-status

Stichting Sociaal Werk De Kear, ûnderdiel fan Tintengroep, is erkend as ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hjirûnder fynsto alle gegevens oangeande de ANBI-status fan Sociaal Werk De Kear, sa as wetlik foarskreaun.

RSIN/fiskaal nûmer

859974285

Kontaktgegevens

Klik hjir foar ús kontaktgegevens.

Doelstelling

De stichting hat ta doel:

  • It realisearjen en útfieren fan in leechdrompelich, heechweardich en duorsum sosjaal netwurk foar ynwenners fan gemeente De Fryske Marren dy’t stipe nedich hawwe by selsredsumens en partisipaasje.
  • It ferrjochtsjen fan alle fierdere hannelingen, dy’t mei it boppesteande yn de romste sin ferbân hâlde of dêrta befoarderlik wêze kinne.

 

Bestuur

  • Direkteur-Bestjoerder: Dhr. J. Brongers
  • Yn it direktsjestatút binne de regels fêstlein oer hoe’t de organisaasje bestjoerd wurd

Plan fan oanpak

Beleanningsbelied

Binnen ús organisaasje hantearje wy foar ús beleanningsbeleid de cao Sosjaal Wurk en folgje hjirmei de yndieling fan de funksjegroepen en salarisskalen. It beleanningsbelied makket ûnderdiel út fan it personielsbelied. Yn de opstelde funksjeprofilen hawwe we de easken en kompetinsjes dy’t wy oan ús meiwurkers stelle fêstlein. Der wurdt gjin oare beleanning útkeard.

Stel in fraach

Wolsto mear ynformaasje? Lit dan hjirûnder dyn gegevens efter. Wy nimme sa gau mooglik kontakt mei dy op! Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!