Jo rjochten, ús plichten

Asto klant bist fan Sociaal Werk De Kear, hasto in oantal rjochten. Wy dêr tsjinoer hawwe in oantal plichten. Sa hasto it rjocht in klacht yn te tsjinjen asto it earne net mei iens bist. En it is ús plicht om soarchfâldich om te gean mei de gegevens dy’tst ús joust. Mear hjiroer kinst hjirûnder lêze.

 

Stel in fraach

Wolsto mear ynformaasje? Lit dan hjirûnder dyn gegevens efter. Wy nimme sa gau mooglik kontakt mei dy op! Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!