Team Súd

Wy fine it wichtich dat ynwenners ús maklik en gau berikke kinne. Dêrom kinst tillefoanysk of troch te mailen in ôfspraak mei ús meitsje op in momint dat it dy past. Of rin by ús binnen foar it meitsjen fan in ôfspraak. In besite bringe oan it sprekoere is frij. Hjir hoechst dus gjin ôfspraak foar te meitsjen.

Kontakt

Team Súd
Lijnbaan 8
8531 JR Lemmer
t (0513) 334 270
e teamzuid@sociaalwerkdekear.nl

Kontakt

Stel in fraach

Wolsto mear ynformaasje? Lit dan hjirûnder dyn gegevens efter. Wy nimme sa gau mooglik kontakt mei dy op!